Baumit

Des idées pour l'avenir.

Mentions Légales

Mentions Légales

Privacyverklaring

Wij van Baumit GmbH hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u, conform de desbetreffende gegevensbeschermingsvoorschriften en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG] en de Bundesdatenschutzgesetz (Duitse federale wet op de gegevensbescherming) van 2018 - informeren over het verzamelen, de verwerking en het gebruik van uw gegevens in het kader van uw bezoek aan onze website.

Onderstaande gegevens worden bij een bezoek aan onze website verwerkt:

- browsertype en –versie,

- gebruikt besturingssysteem,

- referrer-URL (de website die u ervoor bezocht heeft),

- hostnaam van de computer (IP-adres),

- tijdstip van het verzoek.


Doel en duur van de gegevensverwerking / doorgeven van gegevens

Wij gebruiken deze gegevens enkel om de website te optimaliseren en als bewijsmateriaal bij onwettig gebruik van onze website. Alle gegevens worden [7] dagen na het bezoek gewist indien er wettelijk geen langere bewaartermijn wordt opgelegd.

Wij maken uw persoonsgegevens niet openbaar. In het kader van deze gegevensverwerking worden de gegevens binnen de verbonden ondernemingen overgemaakt aan een IT-verwerker. Eventueel doet deze dienstverlener zelf een beroep op een subverwerker (bv. Google LLC). Gegevens doorgeven aan derden doen wij niet, tenzij het openbaar maken van deze gegevens noodzakelijk is om een rechtsvordering in te stellen of onze rechten voor een rechtbank of een overheid uit te oefenen of te verdedigen. Ook in dit geval worden de gegevens na afloop van het rechtsgeding onmiddellijk gewist. In geen geval zullen wij deze gegevens gebruiken om conclusies over u als persoon te trekken.


Cookies

Daarnaast gebruiken wij cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindtoestel worden opgeslagen. Ze richten geen schade aan. Enkele cookies blijven op uw eindtoestel staan totdat u ze wist. Dankzij cookies kunnen wij uw browser herkennen bij een volgend bezoek.

Wilt u niet dat er cookies worden opgeslagen, kunt u uw browser zo instellen dat hij u informeert over de mogelijke cookies en kunt u zelf geval per geval beslissen of u ze wel of niet toestaat.

Door het deactiveren van cookies kan echter de functionaliteit van onze website in het gedrang komen.


Webanalyse

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, Mountain View, CA 94043 USA (‘Google’). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die het ons mogelijk maken uw bezoek aan onze website te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw bezoek aan onze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een IT-infrastructuur van Google in de VS en daar opgeslagen.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van de wettelijke bepalingen in § 96 par. 3 TKG (de Duitse telecommunicatiewet) en art. 6 par. 1 lid a (toestemming) en/of f (gerechtvaardigde belangen) van de AVG.

Met de AVG (gerechtvaardigde belangen) in het achterhoofd streven wij ernaar ons aanbod en onze website te verbeteren. Aangezien wij de privésfeer van onze gebruikers belangrijk vinden, worden de gebruikersgegevens (IP-adressen) gepseudonimiseerd. Bij dit proces wordt het laatste cijfer van het IP-adres gewist. Daardoor is enkel nog een vage lokalisering mogelijk.

Indien u niet wil dat Google uw gegevens registreert, kunt u volgende stappen ondernemen:

- Deactiveer het gebruik van cookies in uw browser.

- Klik op deze link en er zal een OptOut-cookie worde geïnstalleerd.

- Installeer een plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie over en van Google vindt u hier: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html


Gegevensbeveiliging

Wij zullen uw persoonlijke informatie en persoonsgegevens met de grootste zorg en discretie behandelen, opslaan en enkel voor de gestelde doeleinden gebruiken. Daarbij nemen wij vanzelfsprekend de bepalingen in de AVG en de BDSG (Duitse federale wet op de gegevensbescherming) in acht. Wij doen dit in het bijzonder door de gepaste organisatorische en technische maatregelen te treffen.


Uw rechten

U heeft te allen tijde recht op informatie over welke van uw persoonsgegevens al dan niet bij ons zijn opgeslagen. U heeft ook het recht van rechtzetting, schrapping, beperking van de gegevensverwerking, gegevensoverdracht, bezwaar en afscherming van onjuiste of zonder toelating verwerkte gegevens.

U kunt dit doen via het e-mailadres [datenschutz@baumit.de].

Indien er vragen over gegevensbescherming rijzen in verband met onze website, kunt u zich tot onze toezichthouder voor gegevensbescherming wenden:

Baumit GmbH
Toezichthouder voor gegevensbescherming

Reckenberg 12
87541 Bad Hindelang

Tel.: 08324 921 1084
E-mail: datenschutz@baumit.de

Indien u vindt dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de geldende gegevensbeschermingswetgeving of uw rechten inzake gegevensbescherming geschonden worden, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Duitsland/deelstaat Beieren is het Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht in Ansbach hiervoor verantwoordelijk.


Facebook

Onze website maakt gebruik van social plugins (hierna ‘plugins‘ genaamd) van het sociale netwerk facebook.com dat beheerd wordt door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook‘). De plugins zijn herkenbaar aan een van de facebooklogo’s (witte ‘f’ in een blauw vakje of een ‘duim omhoog’-teken) of bevatten de vermelding ‘Facebook Social Plugin’.

Als u onze website bezoekt die zo’n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugins wordt door Facebook direct naar uw browser verstuurd en in de webpagina geïntegreerd. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugins verzamelt en willen u hier uitdrukkelijk op wijzen. Meer informatie vindt u hier.

Door de plugins registreert Facebook dat u de corresponderende pagina van onze website geopend hebt. Bent u bij Facebook ingelogd, dan kan Facebook het bezoek toewijzen aan uw facebookaccount. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de Like-knop te klikken of door een reactie te schrijven, wordt de bijbehorende informatie van uw browser direct aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Hebt u geen facebookaccount, dan is het nog altijd mogelijk dat Facebook uw IP-adres registreert en opslaat.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsook uw rechten en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u terug in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook.
Als u lid bent van Facebook en u niet wil dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt en koppelt aan uw gegevens die op Facebook opgeslagen zijn, dan moet u zich op Facebook uitloggen alvorens onze website te bezoeken.

Het is ook mogelijk om social plugins van Facebook met specifek voor uw browser ontwikkelde add-ons te blokkeren, bv. met een ‘Facebook-blocker’. -> U kan hier indien gewenst een link naar een Facebook-blocker plaatsen.

Andere integratie van diensten en inhoud van derden

Het is mogelijk dat binnen dit online aanbod inhoud van derden, zoals video’s van YouTube, kaarten van Google Maps of RSS-feeds geïntegreerd zijn. Dit vereist steeds dat aanbieders van de inhoud (hierna ‘derde aanbieders’ genoemd) op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker. Want zonder het IP-adres konden ze de inhoud van de desbetreffende gebruiker niet naar de browser sturen. Het IP-adres is vereist voor de weergave van deze inhoud. We doen ons best om enkel die inhoud te gebruiken waarvan de desbetreffende aanbieder het IP-adres enkel gebruikt voor de levering van de inhoud. Toch hebben we er geen invloed op als derden het IP-adres voor bijvoorbeeld statistische doeleinden opslaan. Voor zover wij hiervan op de hoogte zijn gesteld, informeren we de gebruikers hierover.

Twitter

Notre site Internet utilise des plugins sociaux (« plugins ») du service de microblogging Twitter, qui est exploité par Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, États-Unis (« Twitter »). Les plugins sont identifiés par un logo Twitter, par exemple sous la forme d'un « oiseau Twitter » bleu. Un aperçu des plugins Twitter et de leur apparence est disponible à l’adresse: https://twitter.com/about/resources/buttons.

Lorsque vous accédez à une page de notre site Internet qui contient un tel plugin, votre navigateur établit une connexion directe avec les serveurs de Twitter.  Le contenu du plugin est transmis directement de Twitter à votre navigateur et intégré dans la page. L'intégration donne à Twitter l'information que votre navigateur a appelé la page correspondante de notre site Internet, même si vous n'avez pas de profil Twitter ou si vous n'êtes pas actuellement connecté à Twitter.  Ces informations (y compris votre adresse IP) sont transmises directement de votre navigateur à un serveur Twitter aux États-Unis et y sont stockées. 

Si vous avez ouvert une session Twitter, Twitter peut immédiatement associer votre visite sur notre site Internet à votre compte Twitter. Si vous interagissez avec les plugins, par exemple en appuyant sur le bouton « Twitter », les informations correspondantes sont également transmises directement à un serveur Twitter et y sont stockées. Les informations seront également publiées sur votre compte Twitter et affichées à vos contacts.

L'objet et l'étendue de la collecte des données ainsi que le traitement ultérieur et l'utilisation des données par Twitter et vos droits et options de réglage pour la protection de votre vie privée sont disponibles dans la politique de confidentialité de Twitter: https://twitter.com/privacy. Si vous ne voulez pas que Twitter associe les données collectées via notre site Internet directement avec votre compte Twitter, vous devez vous déconnecter de Twitter avant de visiter notre site Internet. Vous pouvez également empêcher complètement les plugins Twitter de charger des add-ons pour votre navigateur, par ex. avec le bloqueur de script « NoScript » (http://noscript.net/).

Informatie voor onze klanten / WhatsApp

Ondertussen is WhatsApp een belangrijk communicatiemiddel met de adviseurs van Baumit geworden, en dit kan gerust zo blijven.

Wij willen u er echter uitdrukkelijk op wijzen dat er inzake gegevensbescherming bezwaren zijn bij het gebruik van WhatsApp.

Hoewel WhatsApp naar eigen zeggen ondertussen een end-to-endencryptie voor communicatietoestellen heeft ingevoerd, blijven er problemen optreden met o.a. de verwerking van mandaten van de berichten in de VS en de van daaruit georganiseerde registratie van contactgegevens uit de contactlijst, met inbegrip van de tijdelijke ‘samenwerking’ tussen WhatsApp en Facebook.

Hier vindt u de richtlijn betreffende gegevensbescherming van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

E-mail, fax, sms en telefoon behoren tot de veilige communicatiemiddelen die u uiteraard verder kunt blijven gebruiken.


Actualiteit en wijziging van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is geldig en werd in mei 2018 laatst geüpdatet.

Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen of door het wijzigen van wettelijke richtlijnen of richtlijnen van overheidswege, kan het noodzakelijk zijn dat wij deze privacyverklaring opnieuw aanpassen. De laatste versie van privacyverklaring kunt u steeds vinden op de website onder be/informations-legales/rechtliches.html?section=termes-et-conditions en desgewenst afdrukken.
Déclaration de confidentialité

Nous, Baumit GmbH, accordons une grande importance à la protection de vos données personnelles. Par  conséquent, nous tenons à vous informer, conformément à la règlementation de protection des données y afférente, plus particulièrement le Règlement général sur la protection des données (RGPD), concernant la collecte, le traitement et l’utilisation de vos données dans le cadre de la visite de notre site Internet.

Les données suivantes sont traitées ou enregistrées lors de la visite de notre site Internet :

  • type/version de navigateur,
  • système d’exploitation utilisé,
  • référant informatique (la page précédemment visitée),
  • hostname de l’ordinateur (adresse IP),
  • heure de la demande du serveur.


But et durée du traitement des données / Transmission des données

Nous n’utilisons ces données que pour optimiser le site Internet et comme matériau de preuve en cas d’utilisation illégale de notre site Internet. Toutes les données sont effacées [7] jours après la visite s’il n’est pas imposé un délai de conservation plus long par la loi.

Nous ne divulguons pas vos données personnelles. Dans le cadre de ce traitement de données, les données sont transmises au sein des entreprises liées à un sous-traitant IT. Le cas échéant, ce prestataire de services fait lui-même appel à un sous-traitant (exemple : Google LLC). Nous ne transmettons pas de données à des tiers, à moins que la divulgation de ces données ne soit indispensable pour introduire une action en justice ou exercer ou défendre nos droits devant un tribunal ou une autorité. Dans ce cas également, les données sont immédiatement effacées au terme de l’instance. En aucun cas, nous n’utiliserons les données collectées pour tirer des conclusions  concernant votre personne.


Cookies

Nous utilisons en outre des cookies pour rendre notre offre conviviale. Les cookies sont de petits fichiers de texte, qui sont stockés sur votre terminal à l’aide du navigateur. Ils ne causent pas de dégâts. Quelques cookies restent stockés sur votre terminal jusqu’à ce que vous les effaciez. Ils nous permettent de reconnaitre votre navigateur lors d’une prochaine visite.

Si vous ne souhaitez pas que des cookies soient stockés, vous pouvez paramétrer votre navigateur de manière à ce qu’il vous informe quant aux éventuels cookies et vous pouvez même décider, au cas par cas, si vous les autorisez ou ne les autorisez pas.

Si vous désactivez les cookies, la fonctionnalité de notre site Internet peut cependant être mise en péril.


Analyse web

Ce site Internet utilise Google Analytics, un service d’analyse web de Google LLC, Mountain View, CA 94043 USA (« Google »). Google Analytics utilise des cookies. Il s’agit de fichiers de textes qui sont stockés sur votre ordinateur et qui nous permettent d’analyser votre visite de notre site Internet. Les informations générées par le cookie concernant votre visite de notre site Internet sont généralement transmises à une infrastructure IT de Google aux Etats-Unis, où elles sont stockées  

Le traitement de données s’effectue sur la base des dispositions légales de l’art. 96 par. 3 de la loi allemande sur les télécommunications (TKG)  et de l’art. 6 par. 1er alinéa a (autorisation) et/ou f (intérêts légitimes) du RGPD;

Avec le RGPD (intérêts légitimes) à l’esprit, nous nous efforçons d’améliorer notre offre et notre site Internet. Comme nous accordons de l’importance à la vie privée de nos utilisateurs, les données d’utilisateur (adresses IP) sont pseudonymisées. Lors de ce processus, le dernier chiffre de l’adresse IP est effacé. Seule une vague localisation est ainsi encore possible.

Si vous souhaitez empêcher la saisie par Google de vos données, vous pouvez effectuer les démarches suivantes :

Pour plus d’informations sur Google : https://www.google.com/analytics/terms/de.html


Protection des données

Nous traiterons et stockerons avec le plus grand soin et la plus grande discrétion vos informations personnelles et données personnelles et nous ne les utiliserons que pour les objectifs fixés. A cet égard, nous respectons bien entendu les dispositions du RGPD et de la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG). Nous le faisons plus particulièrement en prenant les mesures organisationnelles et techniques appropriées.


Vos droits

Vous avez à tout moment le droit d’être informé quant à savoir si nous stockons des données personnelles sur vous et lesquelles. Vous avez en outre un droit de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, de transfert des données, de réclamation et de protection de données incorrectes ou traitées sans autorisation.

Vous pouvez adresser votre demande à l’adresse e-mail  [datenschutz@baumit.de].

Si vous avez des questions concernant la protection des données relatives à notre site Internet, vous pouvez vous adresser à notre contrôleur pour la protection des données :

Baumit GmbH
Contrôleur pour la protection des données

Reckenberg 12
87541 Bad Hindelang

Tél. : 08324 921 1084
E-Mail : datenschutz@baumit.de

Si vous estimez que le traitement de vos données personnelles est contraire à la législation sur la protection des données en vigueur ou que vos droits en matière de protection de données sont violés, vous pouvez introduire une plainte auprès de l’autorité de contrôle compétente. En Allemagne (et en particulier dans l’état fédéré de la Bavière), c’est le Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht à Ansbach qui est compétent en la matière.


Facebook

Notre site Internet utilise des plug-ins sociaux (« plug-ins ») du réseau social facebook.com, qui est exploité par Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (« Facebook »). Les plug-ins sont reconnaissables à un des logos de Facebook (« f » blanc dans une case bleue ou un logo « pouce levé ») ou sont caractérisés avec l’ajout  « Facebook Social Plugin ».

Lorsque vous appelez une page web sur notre site Internet, qui contient un tel plug-in social, votre navigateur établit une liaison directe avec les serveurs de Facebook. Le contenu du plug-in est directement transmis par Facebook à votre navigateur et intégré par celui-ci dans la page web. Nous n’avons donc aucune influence sur l’ampleur des données que Facebook collecte à l’aide de ce plug-in et nous vous informons par conséquent selon ce que nous savons. Vous trouverez davantage d’informations ici.

Grâce à l’intégration des plug-ins, Facebook obtient l’information que vous avez appelé la page correspondante de notre site Internet. Si vous êtes connecté à Facebook, Facebook peut attribuer la visite à votre compte Facebook. Lorsque vous interagissez avec les plug-ins, par exemple en cliquant sur le bouton like ou en laissant un commentaire, l’information  correspondante est directement transmise par votre navigateur à Facebook où elle est stockée. Si vous n’êtes pas membre de Facebook, il est malgré tout possible que Facebook reconnaisse et stocke votre adresse IP.

Vous trouverez l’objectif et l’ampleur de la collecte de données et le traitement comme l’utilisation ultérieures des données par Facebook ainsi que vos droits et options de configuration pour protéger votre vie privée dans la déclaration de confidentialité de  Facebook.
Si vous êtes membre de Facebook et si vous ne souhaitez pas que Facebook  recueille, par le biais de notre site Internet, des données qui vous concernent et les relie à vos données de membre stockées par Facebook, vous devez vous déconnecter de Facebook avant de visiter notre site web.
Il est également possible de bloquer des plug-ins sociaux Facebook avec des add-ons pour votre navigateur, par exemple avec un « Facebook-blocker ». -> Vous pouvez ici, le cas échéant, placer un lien vers un Facebook-blocker.

Autre intégration de services et contenus de tiers

Il se peut qu’à l’intérieur de cette offre online, des contenus de tiers, comme par exemple des vidéos de YouTube, des cartes de Google-Maps ou RSS-feeds, soient intégrés. Ceci présuppose toujours que les fournisseurs de ces contenus (ci-après qualifiés de  « Fournisseurs-tiers ») soient au courant de l’adresse IP de l’utilisateur. Car sans l’adresse IP, ils ne pourraient pas transmettre les contenus au navigateur de l’utilisateur respectif. Pour que ces contenus s’affichent, l’adresse IP est donc requise. Nous nous efforçons de n’utiliser que les contenus dont le fournisseur respectif utilise uniquement l’adresse IP en vue de la livraison des contenus. Cependant, nous ne pouvons rien faire si les fournisseurs tiers stockent l’adresse IP, par exemple à des fins statistiques. Dans la mesure où nous en sommes au courant, nous en informons les utilisateurs.

Twitter

Onze website maakt gebruikt van zogenaamde social plugins (hierna 'plugins' genaamd) van de microbloggingdienst Twitter die beheerd wordt door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ('Twitter'). De plugins zijn te herkennen aan een Twitterlogo, bijvoorbeeld de blauwe 'Twittervogel'. Voor een overzicht van de Twitterplugins en hoe ze eruitzien, klik hier: <link https://twitter.com/about/resources/buttons.

Wanneer u een webpagina van onze website bezoekt die van een plugin is voorzien, maakt uw browser onmiddellijk verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de plugin wordt direct door Twitter naar uw browser verstuurd en in de webpagina geïntegreerd. Hierdoor krijgt Twitter bericht dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft geopend, los van het feit of u een Twitterprofiel hebt en of u ingelogd bent. Die informatie wordt (samen met uw IP-adres) vanaf uw browser direct naar een server van Twitter in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. 

Wanneer u bij Twitter bent ingelogd, kan Twitter het bezoek aan onze website direct aan uw Twitteraccount koppelen. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de 'Twitter'-knop te klikken, wordt de bijbehorende informatie van uw browser direct op een server van Twitter geplaatst en daar opgeslagen. Bovendien wordt de informatie op uw Twitteracount ook zichtbaar voor uw contacten.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter, alsook uw rechten en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u terug in de gegevensbeschermingsinformatie van Twitter: https://twitter.com/privacy. Als u niet wil dat Twitter via onze website gegevens over u verzamelt en direct koppelt aan uw Twitteraccount, dan moet u zich op Twitter uitloggen alvorens onze website te bezoeken. Het is ook mogelijk om de plugins van Twitter met specifiek voor uw browser ontwikkelde add-ons volledig te blokkeren, bijv. met de scriptblocker 'NoScript' (http://noscript.net/).

Informations pour nos clients/  WhatsApp

Entre-temps, WhatsApp est devenu un outil de communication important avec les conseillers de Baumit, et il n’y a pas de raison que cela doive changer.

Nous tenons cependant expressément à attirer votre attention sur ce qu’en matière de protection des données, l’utilisation de WhatsApp suscite des inquiétudes.

Bien que selon ses propres dires, WhatsApp ait entre-temps introduit un cryptage end-to-end pour les appareils de communication, des problèmes demeurent notamment avec le traitement de mandats des rapports aux E-U et l’enregistrement organisé depuis cet endroit des données de contact de la liste de contacts, y compris la « collaboration » temporaire entre WhatsApp et Facebook.

Vous trouverez la directive relative à la protection des données de WhatsApp sur : https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

L’e-mail, le fax, le SMS et le téléphone font partie des moyens de communication surs que vous pouvez bien entendu continuer à utiliser.

Actualité et modification de cette déclaration de confidentialité

Cette déclaration de confidentialité est valable et a été mise dernièrement à jour en mai 2018.

Suite au développement ultérieur de notre site Internet et de nos offres ou suite à la modification de directives légales ou de directives règlementaires, il se peut que nous devions réadapter cette déclaration de confidentialité. Vous trouverez toujours la dernière version de la déclaration de confidentialité que vous pouvez, le cas échéant, imprimer sur notre site Internet à l’adresse : http://www.baumit.de/rechtliches/rechtliches.html?section=datenschutz.


Termes et conditions

Termes et conditions

Fonctionnement du site internet

En cas de force majeure, de difficultés informatiques, de difficultés liées à la structure des réseaux de télécommunications ou difficultés techniques, pour des raisons de maintenance, sans que cette liste ne soit exhaustive, l'accès à toute ou partie du portail pourra être suspendu ou supprimé sur simple décision de Baumit SAS.

Pour des raisons de maintenance, et/ou pour toute autre décision de la société Baumit SAS, l'accès au portail internet pourra être interrompu.

Le portail internet est susceptible de modifications et d'évolutions sans aucun préavis.

L'utilisateur du portail internet reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser ce portail internet.

L'utilisateur du portail internet de la société Baumit SAS reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est en parfait état de fonctionnement.

L'utilisateur reconnaît également avoir pris connaissance de la présente notice légale et s'engage à la respecter.

--------------------------------------------------------------------------------

Décharge de responsabilité

Les informations diffusées sur le portail internet ne sauraient par ailleurs être considérées comme une proposition de vente ou d'achat.

Baumit n'est tenu qu'à une obligation de moyens concernant les informations mises à disposition des personnes qui accèdent à son site internet. Alors même que Baumit a effectué toutes les démarches pour s'assurer de la fiabilité et de l'exhaustivité des informations contenues sur son portail internet, Baumit ne peut encourir aucune responsabilité du fait d'erreurs, d'omissions, ou pour les résultats qui pourraient être obtenus par l'usage de ces informations. Notamment, l'usage de liens hypertexte peut conduire la consultation de l'utilisateur vers d'autres sites internet pour avoir accès à l'information recherchée, Baumit n'ayant aucun contrôle sur les dits sites.

En conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive.

--------------------------------------------------------------------------------

Marque de commerce

Sauf mention contraire sur ce site Internet, tous les logos et noms de produits sont des marques commerciales de Baumit SAS. (Tous droits réservés).

--------------------------------------------------------------------------------

Les cookies

Les cookies peuvent être utilisés lors de ces services. Les cookies sont de petits fichiers textes envoyés à votre navigateur Internet et enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur. Ils permettent de maintenir l’état d’une session et de mieux identifier vos préférences personnelles lorsque vous consultez nos services en ligne. Les cookies optimisent votre utilisation du site Internet en accélérant votre accès ou en vous redirigeant vers un autre site.

Nous n’utilisons pas les cookies pour collecter des informations identifiables de manière personnelle. Si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies ou que vous ne souhaitez pas être averti du moment où ils sont enregistrés, il suffit de paramétrer votre navigateur en conséquence. Le cas échéant, notez que vous risquez de ne plus être en mesure de consulter ou d’utiliser certaines parties de ce site.

--------------------------------------------------------------------------------

Propriété intellectuelle

La structure générale ainsi que les logiciels, textes, images animées ou non, sons, savoir-faire, dessins, graphisme, base de données et tous autres éléments composants le portail internet sont la propriété exclusive de la société Baumit SAS. Toute représentation totale ou partielle de ce portail internet par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse de la société Baumit SAS est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du portail internet en direction d'autres ressources présentes sur le réseau Internet, et notamment vers les partenaires de Baumit SAS ont fait l'objet d'une autorisation préalable, expresse et écrite. Nul ne peut mettre en place un hyper lien en direction de ces sites sans l'autorisation expresse et préalable de la société Baumit SAS.

--------------------------------------------------------------------------------

Loi applicable – Règlement des conflits

 Le contenu du portail internet est régi par la loi française. Il en est ainsi des règles de fond comme des règles de forme, et son contenu sera apprécié par la seule juridiction française compétente.

 Les règles de conflits de loi sont exclues au profit de l'application complète et sans réserves de la loi française.